Naši lidé

Písek - seznam našich lidí

Jiří Hořánek

• Funkce: místostarosta • E-mail: jiri.horanek@mupisek.cz • Telefon: 602 462 833

Program

1.

Budeme lidem naslouchat

Ve všech částech města budeme pořádat veřejné besedy s občany. K závažným tématům ovlivňujícím život ve městě budeme pořádat ankety. Ale smysluplně, tedy ještě před zadáním vypracování projektové dokumentace a vyhlášením výběrového řízení; aby se neopakovala situace kolem výstavby aqvaparku, lávky a podobně.

2.

Budeme shledat shodu s ostatními stranami pro rozvoj města

Budeme podporovat další rozvoj průmyslové zóny, zlepšíme spolupráci se stávajícími investory a budeme též aktivně lákat nové investory k výstavbě nových závodů a vzniku pracovních příležitostí pro občany města, nikoliv však formou agenturního zaměstnávání nekvalifikovaných pracovníků. Aktivní prezentací města se pokusíme přitáhnout více turistů. Spoluprací s pobočkou úřadu práce vytvoříme podmínky pro rozšíření veřejně prospěšných prací a zapojení občanů pobírajících podporu v nezaměstnanosti do úklidu města.  

3.

Zlevníme obyvatelům města životní náklady

Provedeme audit ceny vodného a stočného i ceny za dodávky tepla. Snížíme některé místní poplatky, zejména poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů. Upravíme ceník služeb v Kulturním domě, snížíme cenu za pronájem prostor pro maturitní plesy. Rozpočet města to unese.

4.

Zamezíme únikům peněz z rozpočtu města

Aktualizujeme pravidla pro zadávání veřejných zakázek na městském úřadu i v organizacích založených městem. Budeme podporovat formu elektronických aukcí. Rozpočet města zveřejníme v tzv. rozklikávací podobě, aby každý měl možnost seznámit se s jeho aktuální podobou. Zefektivníme hospodaření a činnost městských podniků, prosadíme odborníky do řídících a kontrolních orgánů městských firem.

5.

Zpřísníme sankce

Vyvineme tlak na důsledné ukládání sankcí za znečišťování veřejného prostranství, prosadíme nulovou toleranci vůči neplatičům u plnění vzniklých ze smluv a závazků uzavřených městem. Nebudeme lhostejní k poškozování majetku města.

6.

Prosadíme smysluplné investice do infrastruktury

Navrhne revizi investičních záměrů města. Místo megalomanských staveb a předražených projektů podpoříme obnovu současného majetku a jeho opravy, zejména bytového fondu. Město není jen Velké náměstí, ale je v něm řada lokalit, které si zaslouží rekonstrukci. Podpoříme prodej nepotřebného majetku. Směrem k tělesně handicapovaným a starým spoluobčanům budeme dbát na další rozšiřování bezbariérovosti města a to především v souvislosti se stavebními úpravami a změnami užívání veřejně přístupných objektů.

7.

Posílíme bezpečnost ve městě

Budeme pokračovat v rozšiřování městského dohledového kamerového systému, zvýšíme rozsah služby městské policie v lokalitách se zvýšenou frekvencí narušování veřejného pořádku.

8.

Podpoříme rodiny s dětmi

Zachováme dostatečný počet míst v mateřských školách a jeslích města – každý zaměstnaný rodič má nárok na kvalitní péči o své dítě v těchto zařízeních.

9.

Chceme, aby veřejná zeleň byla opravdu zelená

Provedeme revizi rozsahu a intenzity péče o veřejnou zeleň tak, aby neošetřované plochy nehyzdily město. Pokusíme se získat dotační prostředky na revitalizaci levého břehu řeky Otavy od Jiráskova mostu směrem na Topělec a vybudování stezky pro pěší i cyklisty v tomto úseku.

10.

Budeme partnery místních podnikatelů

Vytvoříme systém informování místních podnikatelů o investičních záměrech města, o nabídce volných prostor a umožníme jim propagaci na akcích města.

11.

Doprava

Podpoříme aktivní veřejné diskuze k otázkám parkování ve středu města a postupného řešení dopravně nebezpečných míst ve městě. Se vším důrazem budeme usilovat o dokončení rychlostní komunikace R4 – spojení Písku s Prahou.

12.

Osadní výbory

Budeme podporovat kulturní dění, sport a místní organizace v jednotlivých okrajových částech města posílením vlivu osadních výborů na čerpání prostředků z rozpočtu města.

13.

Otevřeme radnici

Na jednání orgánů města budeme upřednostňovat konstruktivní přístup, při řešení problémů nebudeme posuzovat, kdo ho navrhl, ale zda je pro město výhodné. Naši členové zastupitelstva města budou dodržovat etický kodex. Na internetových stránkách města budeme zveřejňovat smlouvy a významné dokumenty, zápisy z jednání kolektivních orgánů, včetně zápisů ze schůzí rady města a údaje o platech a odměnách všech veřejných funkcionářů.

Akce

Kontakt