Nekecáme, makáme!

Programové průniky Piráti, ODS, ANO - Město Písek pro roky 2018 - 2022

 

1. IT, Smart a otevřená radnice a. Zřízení výboru zastupitelstva města “IT a SmartCity” a obsazení tohoto výboru na poměrné ⅓ vedoucími odborů (smart řešení ve všech odvětvích), zástupci politických stran, zástupci místních firem pro IT a chytrá řešení.

b. Otevření a zpřístupnění dat, která umožní například tvorbu užitečných aplikací (vytíženost přepážek a úředníků, statistické údaje, on-line stav dopravy aj.)

c. Zřízení veřejného informačního systému - portálu města - o provozních událostech ve městě. Plná informovanost občanů pomocí portálu města, webových stránek a sociálních sítí.

d. Pořádání veřejných projednávání před zásadními a důležitými akcemi města v časově dostupných termínech pro většinu obyvatel.

e. Přehodnocení agendy Smart Písek. Vytvoření konkrétní koncepce (výbor IT a SmartCity) a projektů pro následující desetileté období bez ohledu na vypsané či plánované dotační programy. Dlouhodobá a konkrétní vize v oblasti Smart, IT a eGovernment. Revize stávajících projektů, jejich případná úprava.

 

2. Finance a kontrola a. Postupné zřízení transparentních účtů všech městských organizací.

b. Zapojení do organizace otevrenamesta.cz pro ztransparentnění veřejných zakázek, propojení s fakturami města a zavedení moderního transparentního a rozklikávacího rozpočtu města.

c. Zavedení participativního rozpočtu s alokací pro první rok nejméně 2 miliony korun ročně. (inspirace z https://damenavas.brno.cz/) V dalších letech navýšení na 5 milionů korun ročně.

 

3. Životní prostředí a. Zefektivnění úklidu ve městě, odvozu odpadu a revize obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru a odstraňování komunálních odpadů.

b. Vznik koncepce výsadby zeleně, možnosti “zelených střech” a současně regulace teploty ulic pomocí výsadby zeleně ve veřejném prostoru města.

c. Zajištění služby městského architekta zeleně, který bude koordinovat péči a výsadbu zeleně. Revitalizace a výstavba nových parků. Podpora zadržování vody ve městě formou vsakovacích nádrží a “zelených ostrůvků”.

d. Odpuštění poplatků za odpad za osoby do 18 let věku.

 

4. Bezpečnost občanů a. Posílení nočních služeb ve služebně městské policie na sídlišti Portyč a intenzivnější zapojení asistentů prevence kriminality pro práci s vyloučenými skupinami obyvatel. Zároveň personální posílení této služebny.

b. Větší kontrola provozovatelů ubytoven. Spolupráce s firmami, pro které lidé z ubytoven pracují.

c. Zřízení komise rady města Písku pro “Bezpečnost a prevenci kriminality”.

d. Zřízení fondu prevence kriminality, do kterého budou firmy, zaměstnávající obyvatele na ubytovnách, přispívaly a ze kterého bude financována zvýšená činnost městské policie.

 

5. Infrastruktura a doprava a. Posouzení na rozšíření využití Písecké karty nejen na MHD, ale například i do knihovny, Sladovny, Centra kultury aj. Využití pro turisty, kde by získali zvýhodněný vstup do dalších zařízení města (městská elektrárna, bazén, muzea - např. skrze infocentrum).

b. Celková analýza fungování MHD Písek. Možnost posílení MHD při ranní dopravní špičce a v podvečerních hodinách z centra měst do okrajových částí, včetně přilehlých obcí. Revize fungování s finančním dopadem do rozpočtu města Písku. Možnost posouzení vjezdu MHD do centra města.

 

 

c. Rekonstrukce lávky přes městský ostrov.

d. Zavedení systému platby za parkování vázané na SPZ vozidla v nejzatíženějších lokalitách (automaty, aplikace).

 

6. Kultura a. Revize kulturní strategie a doporučení zpracované pro město Písek Romanem Černíkem a Idou Kaiserovou v roce 2017 na období 2018 - 2030.

b. Podpora a realizace kulturních a sportovních akcí pro všechny věkové kategorie občanů.

c. Revize a nastavení nového konceptu městských slavností.

 

7. Sport a volný čas a. Podpora vzniku odpočinkových a sportovních veřejně dostupných zón a zařízení. Zavedení systému jejich využívání s důrazem na zajištění bezpečnosti a pořádku.

b. Zařazení sportovních aktivit ve městě a jeho okolí pro všechny věkové kategorie do informačního portálu města.

c. Vytvoření odpočinkových zón v prostoru u rybníků U Vodáka. Vytvoření odpočinkových zón s možností veřejného grilování, pikniku a sportování rodin.

d. V případě využití výhodné finanční dotace započít přípravné práce na výstavbě všesportovní haly v areálu bývalých kasáren, zároveň vhodná venkovní úprava pro sportovní aktivity (např. skate, bike). Posouzení výstavby haly na střednědobý rozpočtový výhled.

e. Pokračování v budování, zpevňování a značení cyklostezek s napojením na značené městské cyklotrasy. Podpora cyklistické dopravy ve městě Písku.

f. Podpora sportu jako mandatorního výdaj města s bonusovým programem pro sporty, které mají své oddíly v krajské, celostátní či mezistátní úrovni.

g. Oddělení správy sportovišť od příspěvků oddílům.

 

8. Podnikání a. Vyčlenění volných prostor pro místní začínající podnikatele za zvýhodněných podmínek ve volných objektech města.

b. Znovu vyvolat a pokusit se zapojit podnikatele ve městě do společných cílů města (např. zvýšení počtu turistů a jejich dlouhodobý pobyt).

c. Zrušení poplatků za tzv. “Ačka” do určité velikosti (zachování regulace obecně závaznou vyhláškou).

d. Zavedení pravidelných bezplatných farmářských trhů.

e. Návrh jednotného designu reklamních ploch v centru města.

 

9. Investice a. Pokračování v jednání o revitalizaci bývalých Žižkových kasáren, navazujících sportovních zařízení a městských bytů.

b. Podniknutí nezbytných kroků k výstavbě plaveckého bazénu, v lokalitě pod Lesnickou školou, s využitím dotačních titulů i rozpočtové úspory tak, aby tato mimořádná investice nebyla pro město příliš velkou zátěží.

c. Úprava osvětlení města, snížení nákladů pomocí využití moderních technologií, také snižování spotřeby energie města ve veřejných objektech - pokračování v zavádění “internetu věcí”.

d. V nových investičních záměrech počítat s využitím srážkové vody pro technické účely.

 

10. Sociální a zdravotní sféra a. Podpora vedle domovů důchodců i pomocné pečovatelské služby, vedle nemocniční péče i domácí (hospicové i dlouhodobé) ošetřování, denní stacionáře.

b. Podpora sociálně právní ochrany obyvatel, zajištění externí neziskové kanceláře na pomoc s dluhy.

 

11. Bytová politika

 

a. Revize bytové politiky. Vytvořit koncepci rozvoje obecního bydlení a vyčlenění konkrétních lokalit v souvislosti s územním plánem pro výstavbu nových městských bytů.

 

12. Výchova a vzdělání a. Vytvoření optimálních podmínek a zaměřit se na přivedení vysoké školy s prezenčním studiem do města Písku.

b. Podpora a zavádění moderních technologií na základní školy ve městě Písku, zejména použití moderních hardware a software technologií, rozvoj programování, robotizace, logického a kritického myšlení.

c. Podpora škol v interní výuce právní, finanční a mediální gramotnosti.

 

13. Partnerské vztahy a cestovní ruch a. Podpora rozšíření ubytovací kapacity ve městě Písek.

b. Podpora průvodcovské služby ve městě Písek, která bude pravidelně pořádat ve spolupráci s infocentrem komentované prohlídky ve městě. Propagace průvodcovství v cestovních kancelářích skrze infocentrum a Píseckem s.r.o.

c. Aktivní navazování zahraničních spojení pro kulturní, sportovní i výukovou spolupráci. Navázání spolupráce se zahraničními cestovními kancelářemi, které do své nabídky zařadí prodej zájezdů do Písku a okolí jako cílové destinace.

d. Naučné stezky a podpůrné materiály k památkám města.

e. Zapojení regionu Prácheňsko na dlouhodobém pobytu turistů v našem městě.

 

14. Urbanismus a rozvoj města a. Pokračování rekonstrukcí ulic, zejména dokončení rekonstrukce horní části Žižkovy ulice.

b. Podpořit výstavbu cyklověží u autobusového a vlakového nádraží pro cestující, kteří dojíždějí hromadnou dopravou. Rovněž v docházkové vzdálenosti od centra města a s tím související síť značených cyklotras.

 

15. Veřejná správa a samospráva a. Posunutí začátku jednání zastupitelstva města na 16 hodinu z důvodu lepší dostupnosti pro pracující veřejnost.

b. Zajištění streamu z jednání ZM včetně ukládání záznamů s následnou možností přehrání.

c. Vybírání odborníků do správních a dozorčích rad městských organizací.

d. Zachovat přístup opozičních zastupitelů na jednání rady města.

 

16. Majetek města a. Revize městských objektů, prodej nepotřebných objektů a kvalitní správa stávajících.

b. Diverzifikace pozemků v průmyslové zóně.

c. Vyčlenění prostor pro zájmové a vzdělávací aktivity všech věkových a sociálních skupin.

d. Zaměřit se na systémově efektivní správu městského majetku tak, aby nechátral a nebyl zanedbáván.

 

17. Energetika a. Tepelná koncepce i investice do infrastruktury vodovodů a kanalizace.

b. Využití OZE (obnovitelné zdroje energie - fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrníky) - budovy v majetku města.

30. 10. 2018

 

1. 11. 2018