V Milevsku se snaží

V Milevsku není místní organizace ANO zatím početná, ale je aktivní. Posuďte sami:

Co se podařilo a nepodařilo navrhnout a prosadit Hnutí ANO v Milevsku?

Stručný přehled aktivit Hnutí ANO 2011 v Milevsku za první polovinu volebního období:

Říjen 2014 -           komunální volby 2014 – zisk jednoho zastupitelského mandátu za ANO 2011 v Milevsku byl zvolen MUDr. Radovan Köhler

Říjen 2014 -           uzavření Koaliční dohody s JIHOČECHY, ČSSD, TOP 09, SVOBODNÍ

Únor 2015 -           návrh na realizaci pořizování pravidelných a kompletních audio -videozáznamů z jednání ZMM a jeho umisťování na web města.

Zveřejňování Zápisů z Výborů a Komisí na webu města. Předloženo občanem kandidujícím za ANO 2011. Návrh byl přijat a realizuje se.

Září 2015 -              návrh na Zlepšení informačních výstupů z RMM. Předloženo občanem kandidujícím za ANO 2011. Návrh byl částečně přijat a realizuje se.

Září 2015 -              Návrh na aktualizaci kontaktů na zastupitele v Milevsku. Předloženo občanem kandidujícím za ANO 2011. Návrh se realizuje.

Listopad 2015 -     návrh na přijetí usnesení podporující zajištění rozvoje města Milevska. Předloženo občanem kandidujícím za ANO 2011. Nebylo zastupitelstvem vyřízeno.

Prosinec 2015 -    odstoupení zastupitele MUDr. Radovana Köhlera z důvodu velkého pracovního zaneprázdnění.

Prosinec 2015 -    nástup nového zastupitele za ANO 2011 pana Tibora Kaleji.

Únor 2016 -           vystoupení z Koalice z důvodu neplnění Programového prohlášení koalice v oblasti rozvoje a nekomunikace s ANO uvnitř koalice.

Duben 2016 -        návrh na zlepšení informačních výstupů z RMM – zajištění jmenovitého hlasování v RMM, zajištění všech dokumentů pro jednání RMM před jednáním RMM na internetu, tak jako v případě materiálů do ZMM, pasivní účast opozičních zastupitelů při jednání RMM z důvodu lepší informovanosti zastupitelů. Předloženo zastupitelem za ANO 2011. Návrh nebyl přijat.

Duben 2016 -        návrh na Obměnu Redakční rady z důvodu zajištění vyvážených mediálních výstupů z MÚ. Předloženo zastupitelem za ANO 2011. Návrh nebyl přijat.

Duben 2016 -        návrh – Požadavek na vedení města na předložení konkrétních opatření zajišťující rozvoj Města Milevska v souladu s Programovým prohlášením koalice. Předloženo zastupitelem za ANO 2011. Návrh nebyl přijat.

Kromě výše uvedených aktivit prosazovali jednotlivci z Hnutí ANO opakovaně, ale neúspěšně, v diskusi k projednávaným bodům při jednáních ZMM:

Jelikož byl rozvoj města a regionu hlavním bodem volebního programu Hnutí ANO 2011 v Milevsku, uvádíme dále pro informaci text návrhu na usnesení předložený zastupitelem za Hnutí ANO p. Kalejou k aktivaci činnosti a plnění programového prohlášení koalice v oblasti řešení rozvoje města, včetně výsledku hlasování v ZMM:

Zastupitelstvo města Milevska ukládá starostovi a Radě města Milevska:

předložit na příští zasedání ZMM tj. na zasedání ZMM, které se bude konat dne 18. 5. 2016 ke schválení návrh konkrétních akčních a termínovaných opatření a úkolů včetně jejich nositelů, které:

 

Důvodová   zpráva  a  důvod  předložení  návrhu

 

  1. v návaznosti na neutěšený demografický vývoj, zdokumentovaný v návrhu Strategického plánu rozvoje města Milevska 2015, kdy:

 

  1. Nevyřízení návrhu – podnětu předloženého Zastupitelstvu města Milevska v této záležitosti Ing. Františkem Šikou osobně na jednání Zastupitelstva města Milevska dne 4. listopadu 2015 s požadavkem na vyřízení v zákonné lhůtě.

     

Výsledek hlasování o návrhu tohoto usnesení v ZMM dne 13. dubna 2016:

Pro: Kaleja,

Proti: Procházka K., Pavlečka, Barda, Radosta, Třeštík, Mácha, Doubek, Machart, Koutník P., Šrámek, Kotalík, Beneš,

Zdržel se: Herout, Bendula, Jelenová, Hobzek, Kostínek, Koutník F.

Usnesení nebylo přijato.

Při projednání tohoto návrhu zazněly ze strany vedení města a některých zastupitelů na adresu ANO výtky, že konkrétní opatření jsou složitá a ANO nic nevymyslelo. Skutečností zůstává, že neprodleně po volbách byl předložen starostovi a místostarostovi 15-ti bodový scénář opatření k pokusu o obrat nedobrého demografického vývoje v Milevsku. Takže tvrzení vedení města a některých zastupitelů se nezakládá na pravdě. Pravdou však je, že všichni členové koalice, až na F. Koutníka, hlasovali proti svým vlastním slibům, učiněných, deklarovaných  a zveřejněných v jejich vlastním Programovém prohlášení Koalice!

 

V Milevsku dne:         9. května  2016                                                                  Tibor K a l e j a

Zastupitel za Hnutí ANO v Milevsku

16. 5. 2016