V Písku je podepsán dodatek koaliční smlouvy

Ve čtvrtek 25. května byl podepsán dodatek ke koaliční smlouvě. Jedná se o zapracování změn v rozdělení kompetencí ve vedení města. Jinak se nic nemění a koalice pracuje dál!

Dodatek č. 1

dohody o spolupráci členů zastupitelstva města Písku

Níže podepsaní členové zastupitelstva města Písku tímto uzavírají dodatek Dohody o spolupráci členů zastupitelstva města ze dne 20. 10. 2014 (dále jen „Dohoda“).

I.

Změna

V Dohodě ve článku II. Kompetence se odst. 1 ruší a nahrazuje se tímto textem:

  1. Rada města:

jméno

strana

funkce

zodpovídá za oblast v samostatné působnosti:

Eva Vanžurová

JIH

starostka

školství, mládež, tělovýchova, sport, kultura, sociální péče, péče o seniory, meziobecní spolupráce, propagace města, média, interní audit, cestovní ruch, hospodaření města

Jiří Hořánek

ANO

1. místostarosta

majetek města, veřejné zakázky, veřejný pořádek, bezpečnost, krizové řízení, legislativa, požární ochrana, zahraniční spolupráce (partnerská města), osadní výbory, doprava

Josef Knot

TOP

2. místostarosta

dotace, investice, rozvoj města, SMART City

Marek Anděl

ANO

člen rady

životní prostředí, čistota a vzhled města, odpadové hospodářství

Petra Trambová

TOP

člen rady

 

Rudolf Tyll

TOP

člen rady

 

Luboš Průša

JIH

člen rady

 

Tomáš Franců

JIH

člen rady

 

Miroslav Sládek

Patr. VPM ODS

člen rady

 

 

II.

Závěr

  1. Ostatní části Dohody zůstávají beze změny.
  2. Tento dodatek Dohody nabývá platnosti podpisem všech uvedených členů zastupitelstva města a účinnosti dnem 25. května 2017.
  3. Tento dokument je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze zúčastněných volebních stran obdrží po jednom.
  4. Na důkaz souhlasu s textem dodatku připojují členové zastupitelstva města své podpisy:

Jméno a příjmení

datum

podpis

Jiří Hořánek

 

 

Marek Anděl

 

 

Josef Keclík

 

 

Luboš Průša

 

 

Tomáš Franců

 

 

Eva Vanžurová

 

 

Miroslav Janovský

 

 

Josef Knot

 

 

Rudolf Tyll

 

 

Petra Trambová

 

 

Michal Drnec

 

 

Miroslav Krejča

 

 

Miroslav Sládek

 

 

Zdeněk Kulič

 

 

Jiří Hladký

 

 

29. 5. 2017