Volební program plníme aneb ohlédnutí po čtyřech letech

Tak od komunálních voleb uběhly již téměř čtyři roky a je na čase se podívat, jak se daří plnit program hnutí ANO v Písku

 

 1. Budeme lidem naslouchat

V jednacím řádu zastupitelstva města je zařazen stálý bod připomínky občanů, proběhla anketa o nové formě distribuce městského zpravodaje, uskutečňují se pravidelně dvakrát ročně besedy o práci městské policie a též se konají ad hoc besedy k aktuálním tématům. Na webu města i jiných veřejných portálech je odpovídáno na dotazy občanů.  

 1. Budeme shledat shodu s ostatními stranami pro rozvoj města

Přijaly se strategické dokumenty – strategický plán rozvoje města, nový územní plán, komunitní plán sociálních služeb, strategie kultury, zvýšilo se zapojení občanů pobírajících podporu v nezaměstnanosti do úklidu města.  

 1. Zlevníme obyvatelům města životní náklady

Prakticky se nezvyšuje cena vodného a stočného ani tepelná energie, snížily se některé místní poplatky, zejména poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů. Další snižování poplatku za komunální odpad není za současné situace zvyšujících se nákladů na svoz odpadů průchodné.

 1. Zamezíme únikům peněz z rozpočtu města

Aktualizovala se pravidla pro zadávání veřejných zakázek na městském úřadu i v organizacích založených městem, provádí se elektronické aukce na dodávky plynu a elektřiny, rozpočet města je zveřejněn v tzv. rozklikávací podobě.

 1. Zpřísníme sankce

Přijala se pravidla pro poskytování souhlasu s doplatkem na bydlení, který není poskytován u občanů s dluhem vůči městu nebo se záznamem v evidenci přestupků. Nedaří se zvýšit tlak na efektivnější represi (pokuty) kvůli nevyhovující legislativě, nicméně na tento problém upozorňujeme jak naše ministry, tak profesní organizace (Svaz měst a obcí).  

 1. Prosadíme smysluplné investice do infrastruktury

Provedla se revize investičních záměrů města, úspěšně pokračuje příprava výstavby nové knihovny, lávky přes Otavu i úpravny vody, je připravena revitalizace bývalého vojenského areálu v Oldřichově. Nepodpořili jsme zahájení výstavby nového plaveckého bazénu za zvýšenou cenu. Situace na trhu neumožňuje u zakázek na stavební práce snižovat soutěžemi výrazně cenu díla uvedenou v projektové dokumentaci.

 1. Posílíme bezpečnost ve městě

Došlo ke zvýšení rozsahu služby městské policie v lokalitách se zvýšenou frekvencí narušování veřejného pořádku, bylo pořízeno nové technické vybavení pro činnost strážníků v terénu, zvýšil se počet kamer v městském kamerovém dohlížecím systému.

 1. Podpoříme rodiny s dětmi

Je zachován dostatečný počet míst v mateřských školách a jeslích města.

 1. Chceme, aby veřejná zeleň byla opravdu zelená

Byla provedena revize rozsahu a intenzity péče o veřejnou zeleň a došlo k navýšení frekvence údržby, podařilo se vyjednat zachování plynové lávky přes řeku Otavu.

 1. Budeme partnery místních podnikatelů

Byl připraven systém informování místních podnikatelů o investičních záměrech města a o nabídce volných prostor, který byl spuštěn současně s novým webem města.

 1. Doprava

Byla projednána podpora dokončení rychlostní komunikace R4 – spojení Písku s Prahou, pokračují investice do infrastruktury (opravy komunikací, kruhové objezdy). Kvůli obstrukcím některých občanů se zatím nedaří řešit parkování v centru (revitalizace náměstí, parkovací dům u pošty). Byl přijat nový ceník parkovného, připravuje se optimalizace MHD.

 

Jednání osadních výborů se pravidelně zúčastňuje zástupce vedení města, došlo k posílení vlivu osadních výborů na čerpání prostředků z rozpočtu města, byl zřízen nový osadní výbor v Purkraticích.

 1. Otevřeme radnici

Na jednání orgánů města je uplatňován konstruktivní přístup, na internetových stránkách města jsou zveřejňovány smlouvy a významné dokumenty, byl zveřejněn takzvaný transparentní účet obsahující aktuální údaje o výdajích z rozpočtu města.

 

Je na veřejnosti, aby posoudila, zda se za ty čtyři roky podařilo alespoň částečně naplnit krédo Jsme hrdí na to, že žijeme v Písku a chceme přijmout odpovědnost za to, aby se nám zde žilo ještě lépe.

2. 7. 2018